Leendő tagoknak

Ki lehet a MÉHKE tagja?

A MÉHKE tagja lehet:

Az Egyesület tagja lehet valamennyi magyar és külföldi természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki és/vagy ami egyetért az egyesület alapvető céljaival és azt támogatni, segíteni kívánja:

– minden értékes hulladékot visszagyűjtő, előkezelő, bontó és hasznosító cég, aki rendelkezik tevékenységének végzésére a szükséges hatósági engedélyekkel,

– az anyagában történő hasznosítás során létrejövő másodnyersanyagból terméket előállító, gyártó cégek,

– minden olyan gyártó és szolgáltató társaság, amely működésének hatékonyságát és biztonságát erősítené egy jól működő hulladékgazdálkodási piac,

– önkormányzatok, önkormányzati társulások,

– kommunális szolgáltatók,

– hulladékot kezelő, hasznosító, termék előállító, technológiagyártók, képviselők.

– azon gazdasági társaságok, érdekközösségek, társadalmi szerveződések, akik számára fontos a környezetvédelem és a társadalmi felelősségvállalás.

Az Egyesület tagságának további gyors bővülésére számítunk, hiszen a tagok az összefogás és együttműködés által csak előnyökre tehetnek szert.

Az Egyesület Alapszabályban rögzített tagsági formái:

Rendes tag

Rendes tagok az Alapító tagok, valamint az alapítást követően azon magyar és külföldi természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, akik az Alapszabályban foglalt célokkal egyetértenek, azok megvalósításában aktívan részt kívánnak venni, és belépési nyilatkozatukat az Egyesület Elnöksége részére írásban benyújtják. A tagsági viszony az aláírt belépési nyilatkozat alapján az Elnökség tagfelvételről döntő egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával jön létre.

Az a személy vagy szervezet, akit az Egyesület tagjai sorából kizártak, egy évig belépési nyilatkozatot nem nyújthat be. Ugyanez vonatkozik arra a szervezetre is, akinek törvényes képviselőjét, az általa képviselt szervezetet, vagy azt a szervezetet, amelyben legalább jelentős befolyással rendelkezik, az elnökség az Egyesület tagjai sorából kizárta. Az egyéves határidő a kizáró határozat jogerőre emelkedésének napjától számítandó.

Pártoló tag lehetnek azon magyar és külföldi természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, akik az Egyesület alapvető céljaival egyetértenek, de az Egyesület tevékenységében folyamatosan részt venni nem tudnak, és az Egyesület tevékenységét, céljainak elérését akár pénzben, akár egyéb módon (például: saját tevékenységükből származó ismeretek, információ – kezelő technológiák, knowhow, stb. – nyújtásával) támogatják. A pártoló tagsági címet az Egyesület Elnöksége a támogatásra tekintettel adományozza, és a cím viselését az érdekeltnek felajánlja. A pártoló tagság a felajánlásnak az érdekelt által történő elfogadásával jön létre. A pártoló tagság a felajánlás elfogadásától számított egy évi időtartamra szól.

Tiszteletbeli tag

Az Egyesület Tiszteletbeli tagjává azokat a személyeket kérheti fel az Elnökség, akik szakmai, közéleti munkásságukkal jelentős mértékben segítik az Egyesület céljainak megvalósítását. A tiszteletbeli tagot az Elnökség választja ki és kéri fel a tiszteletbeli tagság elfogadására. A tiszteletbeli tagok esetében a tagsági jogviszony a felkérés elfogadásával jön létre.

Amennyiben érdeklődik tevékenységünk iránt és további információra van szüksége vagy szeretne csatlakozni hozzánk, kérjük töltse ki a ’Dokumentumok’ menüpontban található űrlapot és küldje el az Elnökség részére.